Thông báo: V/v NỘP VĂN KIỆN VÀ ĐOÀN PHÍ NĂM 2019 - 2020

Ngày đăng: 09/11/2019

Thông báo: V/v NỘP VĂN KIỆN VÀ ĐOÀN PHÍ NĂM 2019 - 2020


THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

***

Số: … -19/TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp.HCM, ngày….tháng…. năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Nộp Văn kiện Đại hội chi đoàn và đoàn phí năm 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo đến Ban Chấp hành lâm thời các Chi Đoàn và toàn thể Đoàn viên về việc nộp Văn kiện Đại hội chi đoàn và đoàn phí năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I.         NỘI DUNG

       Tính đến thời điểm hiện tại 09/11/2019, BCH Đoàn trường chưa nhận được đầy đủ văn kiện và đoàn phí của các chi đoàn.

1.      Các Chi đoàn chưa nộp Văn kiện

K122QH, K122QL, K122QK, K132QK, K132QH, K142QL, K142QH, K142QK, K122NA, K122NH, K122NT, K122NN, K132NT, K132NH, K142NA, K142NT, K142NN, K142NH, K122TN, K122DV, K132TN, K132DV, K142TN, K142DV.

2.      Các Chi đoàn chưa nộp đoàn phí

K122QH, K122QL, K132QK, K142QL, K142QH, K142QK, K122NA, K122NH, K122NT, K122NN, K132NT, K142NA, K142NT, K142NH, K122TN, K122DV, K132TN, K132DV, K142TN, K142DV.

            Theo văn bản hướng dẫn Đại hội chi đoàn, các Chi đoàn phải nộp Văn kiện và đoàn phí chậm nhất là sau Đại hội 6 ngày. Để đảm bảo tiến độ chung của Đoàn trường, đề nghị BCH các Chi đoàn nhanh chóng hoàn tất Văn kiện và đoàn phí từ nay đến hết ngày 12/11/2019.

II.     CÁC LƯU Ý CHUNG

1.        Chi Đoàn nào không đảm bảo thời gian trên, BCH Đoàn trường sẽ quyết định cho Đại hội lại và phạt mỗi Chi đoàn 01 ngày công ích (dọn vệ sinh khu phố).

2.         Mức thu đoàn phí: 24.000 đồng/ 01 đoàn viên/ 01 năm.

3.        Các Chi đoàn liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn (tầng trệt) để nộp Văn kiện và đoàn phí.

      

            Trên đây là thông báo về việc nộp Văn kiện Đại hội chi đoàn và đoàn phí năm 2019 - 2020, Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn và toàn thể Đoàn viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc các Chi đoàn;

- BCH Chi đoàn và Đoàn viên để thực hiện;

- Lưu: VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Cao Thắng

 

 

 

 

Các tin khác