Thông báo: V/v NHẬN THẺ SINH VIÊN K14

Ngày đăng: 21/10/2019

Thông báo: V/v NHẬN THẺ SINH VIÊN K14


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Số: … -19/TB - CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.HCM, ngày 21 tháng 10  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Nhận Thẻ sinh viên

 

Căn cứ tình hình thực tế;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 14 về việc nhận Thẻ sinh viên, cụ thể như sau:

1.        1.      Thời gian

       Chiều các ngày từ 21/10/2019 đến 23/10/2019: từ 13h30 – 16h00

2.        Địa điểm

       Phòng Công tác Học sinh Sinh viên – Tầng Trệt khu A (ngay góc cầu thang)

3.        Đối tượng

       Sinh viên khóa 14 đã chụp hình làm Thẻ sinh viên các đợt.

4.        Các lưu ý chung

- Khi đi chụp hình, sinh viên mang theo biên lai đóng lệ phí.

- Sinh viên liên hệ đúng giờ, ký nhận đầy đủ sau nhận thẻ.

- Ngoài thời gian nêu trên Phòng Công tác Học sinh Sinh viên không giải quyết các trường hợp liên quan đến thẻ sinh viên khóa 14.

       - Mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận Thẻ sinh viên,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

            Trên đây là thông báo về việc nhận Thẻ sinh viên, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên khóa 14 thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

 

 

Trần Chí Hồng Phương

 

Các tin khác